Bahasa:   Bahasa Malaysia
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 19 Dis 2018
Versi 8.1.2
FungsiFungsi

[ Mengenai Kami < Fungsi MDMJ ]

Fungsi Majlis Daerah Maradong dan Julau

Enam fungsi utama telah ditetapkan dalam penstrukturan semula Majlis dalam tahun 2016 dan telah dijadikan sebagai 6 Bahagian strategik dalam organisasi Majlis. Aktiviti utama di bawah setiap fungsi adalah seperti di bawah ini:-


1. Bahagian Khidmat Pengurusan

 • Pentadbiran Am Dan Perkhidmatan Korporat
 • Pengurusan Sumber Manusia
  • Perjawatan

-       Penstruktur Semula

-       Pengisian Jawatan

-       Penggredan Semula Jawatan

-       Pengesahan dalam Jawatan

-       Perlanjutan tempoh

-       Skim Perkhidmatan

-       Pemangkuan, penanggungan kerja

-       Pengurusan Tatatertib

-       Persaraan

-       Cuti

 • Pembangunan Sumber Manusia

-       Perancangan sumber manusia

-       Latihan dan Pembangunan Kompetensi

 • Urusetia Mesyuarat Majlis
 • Pengurusan Mesyuarat

-       Mesyuarat Majlis Penuh dan Jawatankuasa-jawatankuasa Majlis

-       Mesyuarat Dalaman – Mesyuarat Pengurusan, Mesyuarat Staf MDMJ,

-       Mesyuarat Luar Majlis – mesyuarat bersama kementerian, jabatan dan agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri Sarawak.

 • Pengurusan Rekod dan Fail

-       Pentadbiran Registri/Bilik Fail dan Bilik Rekod

-       Pelupusan Rekod

 • Pembaharuan Pentadbiran, Inovasi dan Transformasi

-       Pengurusan Piagam Pelanggan

-       KPI – Petunjuk-petunjuk Prestasi Utama

-       Pengurusan Prestasi Balanced Scorecard

-       Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja

-       Kumpulan Inovatif dan Kreatif.

-       Anugerah Perkhidmatan dan Kualiti

 • Anugerah Kualiti Ketua Menteri Sarawak
 • Anugerah Perkhidmatan Pelanggan.

-       Amalan Persekitaran Berkualiti 5s

-       Star Rating

-       Indeks Akauntabiliti

 • Piawaian International Organization for Standardization (ISO)

-       Audit Kualiti Dalaman

-       Tindakan Pembetulan dan Pencegahan

-       Audit Pemantauan

-       Kawalan Dokumen dan Data

-       Kajian Semula Pengurusan.

 • Pengurusan Strategik

-       Pemantauan dan penyelarasan Pelan Tindakan Strategik dan KPI.

-       Semakan dan kaji semula

-       Penilaian prestasi.

 • Pembangunan Organisasi.
 • Perhubungan Awam - Publisiti, promosi dan protokol
 • Pengurusan Fasiliti
 • Pengurusan Pejabat

-       Perhimpunan Bulanan

-       Pengurusan Ruang dan Kebersihan Pejabat

-       Pencegahan Kebakaran

-       Keselamatan di tempat kerja

 • Penerbitan Majlis

-       Laporan Tahunan

-       Buletin Majlis

-       Newsletter.

 • Pengurusan Majlis/Sambutan, Perayaan dan Acara
 • Pengurusan Perhubungan Pelanggan

-       Kemudahan Pelanggan

-       Pengurusan Aduan Awam

-       Pengurusan Media

 • Pengurusan Komunikasi Dan Teknologi Maklumat

-       Keselamatan Teknologi Maklumat

-       Penggunaan Perkhidmatan internet, email dan perisian.

-       Laman web Majlis,

 

Seksyen Kewangan

Pengurusan Akaun

Pembayaran

Penerimaan

 • Pengurusan Waran Peruntukkan Tahunan
 • Pengurusan Belanjawan Dan Dana
 • Emolumen, elaun. Tuntutan, dan pinjaman kakitangan.
 • Pengurusan Aset
 • Pengurusan Stor

 

2. Bahagian Penilaian dan Kadaran

 •     Menilai semula pegangan berkadar.
 •     Menyediakan bil-bil cukai taksiran.
 •     Menyediakan laporan kutipan cukai bulanan dan tahunan.
 •     Pengurusan tuntutan tunggakan cukai.
 •     Menyediakan anggaran hasil cukai bagi belanjawan tahunan
 •     Menguruskan bayaran kadar dari agensi-agensi kerajaan.
 •     Memproses permohonan pengecualian dan pengurangan cukai taksiran.
 • Urusetia Kemiskinan Bandar Program Pembasmian (PPKB)

3. Bahagian Kejuruteraan

 •     Pelaksanaan projek pembangunan.
 •     Penyelenggaraan infrastrukur dan kemudahan seperti jalan raya, parit/ longkang, jambatan,lampu jalan, taman-taman, dan bangunan.
 •     Mengurus dokumen tender dan kontrak.
 •     Memproses permohonan pelan bangunan dan pengeluaran sijil layak menduduki bangunan.
 •     Memantau pelaksanaan projek.
 •     Menguruskan kerja-kerja penyelenggaraan
 •     Menyediakan laporan prestasi projek-projek pembangunan.

4. Bahagian Penguatkuasa

 • Penguatkuasaan Local Authority Ordinance, undang-undang kecil, akta dan peraturan yang berkaitan.
 • Menyediakan Laporan Penguatkuasaan Mingguan
 • Mengeluarkan notis dan mengambil tindakan undang-undang terhadap pesalah yang enggan mematuhi peraturan-peraturan.

5. Bahagian Kesihatan dan Perkhidmatan Bandar

 • Pengurusan alam sekitar dan kesihatan awam melalui sistem pengumpulan sampah, penyelenggaraan perparitan dan rumput dan pembersihan jalan-jalan yang berkesan.
 • Kawalan penyakit berjangkit seperti demam denggi dan wabak lain.
 • Mengawal kualiti dan keselamatan makanan.
 • Penyelenggaraan pasar dan tandas awam.
 • Memproses permohonan pelbagai lesen perniagaan.
 • Semakan ke atas pelan-pelan bangunan dan pengeluaran sijil layak menduduki bangunan baru ..
 • Penguatkuasaan Akta dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kesihatan awam.

6. Bahagian Pembangunan Komuniti

 • Membantu dan memberi sokongan ke atas program dan projek-projek sosial, ekonomi dan alam sekitar yang dimulakan oleh komuniti .
 • Membantu komuniti  mengurus dan mengendalikan perubahan.
 • Mengubah komuniti tempatan kearah membentuk komuniti yang berdikari dan berdaya maju.
 • Menggalakkan sukarelawan di kalangan belia.
 • Memberi peluang dan ruang untuk membentuk kerjasama dan perkongsian diantara komuniti dalam kawasan jagaan majlis.

 

 • Seksyen Perpustakaan
  • Menguruskan perpustakaan awam dan perpustakaan desa / pusat sumber.
  • Menambah koleksi perpustakaan - buku dan pelbagai bahan bacaan lain.
  • Memproses permohonan keahlian
  • Mengemaskini rekod dan inventori perpustakaan.
  • Klasifikasi buku dan pengkatalogan.
  • Mengumpul dan menyusun perangkaan yang berkaitan dengan operasi perpustakaan.