Bahasa:   Bahasa Malaysia
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 19 Dis 2018
Versi 8.1.2
Terma dan SyaratTerma dan Syarat

Berikut adalah terma dan syarat yang mengawal penggunaan Laman Web ini dan menyatakan hak dan kewajipan anda semasa mengakses dan / atau menggunakan maklumat dan perkhidmatan di laman web ini.

Sekiranya anda mengakses laman web ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa terma-terma dan syarat-syarat yang mengikat anda dan merupakan satu perjanjian antara anda sebagai pelanggan, dan kami, pemilik Laman Web ini, bagi akses dan / atau penggunaan.

Syarat-syarat ini akan menggantikan syarat apa-apa terma dan syarat terdahulu yang anda terima atau akses kepada tarikh melalui laman web. Penggunaan dan / atau akses anda kepada perkhidmatan ini akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap terma-terma dan syarat-syarat semasa.

Had Tanggungjawab
Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa pemilik Laman Web ini tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa langsung, tidak langsung, sampingan, ganti rugi khas, turutan atau exemplary, termasuk tetapi tidak terhad kepada, ganti rugi bagi kehilangan keuntungan, kepercayaan atau kerugian tak ketara yang lain akibat daripada:

Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web;

Kos perolehan barangan dan perkhidmatan gantian yang terhasil daripada sebarang barangan, data, maklumat atau perkhidmatan yang dibeli atau diperolehi atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat menerusi atau daripada laman web;

Akses tanpa kebenaran kepada pengubahan penghantaran data anda;

Kenyataan atau tindakan mana-mana pihak ketiga di laman web ini; atau

Apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan laman web.

Pautan
Laman Web ini boleh menyediakan pautan kepada laman web yang lain. Laman-laman web tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu, pemilik Laman Web ini tidak mempunyai kawalan ke atas laman dan sumber tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Laman Web ini tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan laman atau sumber luaran sedemikian, dan tidak menyokong dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, iklan, produk atau bahan lain pada atau tersedia dari laman web atau sumber-sumber itu. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa Laman Web ini tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungan, secara langsung atau tidak langsung, terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang didakwa telah disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan ke atas kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disediakan di atau menerusi laman atau sumber tersebut.

Perubahan kepada Syarat-syarat Perkhidmatan
Laman Web ini berhak pada setiap masa untuk menukar, mengubah, memadam atau menambah Terma dan Syarat ini dengan memberi notis terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, dalam keadaan kecemasan atau demi menjaga keselamatan laman web atau dalam keadaan lain di luar kawalan kami, apabila Laman Web ini mendapati perlunya untuk mengubah, mengubahsuai, membatal atau menambah Terma dan Syarat ini, ia boleh berbuat demikian tanpa notis kepada anda. Ia diterima bahawa untuk menjaga diri anda sehingga tarikh dengan sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada Terma dan Syarat ini, anda bersetuju untuk mengakses dan meneliti Terma dan Syarat ini secara berkala dan secara tetap. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses secara berterusan dan penggunaan Terma dan syarat (yang diubah atau diubahsuai dari semasa ke semasa) akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pemadaman atau penambahan kepada Terma dan Syarat ini.

Penamatan
Laman web ini boleh menamatkan akses anda ke mana-mana bahagian atau semua perkhidmatan dan mana-mana perkhidmatan yang berkaitan (s) pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan notis atau tanpa notis, berkuat kuasa serta-merta. Laman Web ini boleh juga menamatkan atau menggantung akaun anda yang tidak aktif, iaitu, didefinisikan sebagai kegagalan untuk mendaftar masuk ke perkhidmatan untuk tempoh masa yang panjang. Anda bersetuju bahawa Laman Web ini tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas penamatan akses anda kepada Perkhidmatan.

Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan
Laman Web ini berhak pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa untuk mengubahsuai atau menamatkan, secara sementara atau tetap, perkhidmatan (atau mana-mana bahagiannya) dengan atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa Laman Web ini tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga bagi sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan perkhidmatannya.

General
Tajuk-tajuk yang digunakan di dalam Terma dan Syarat ini adalah untuk rujukan dan keselesaan sahaja dan tidak boleh diambil kira dalam tafsiran atau pembinaan Terma dan Syarat ini.

Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini dianggap menyalahi undang-undang atau tidak sah di bawah undang-undang yang pada masa sekarang atau pada masa hadapan atau peraturan-peraturan yang berkesan dan terpakai, peruntukan tersebut hendaklah diasingkan sepenuhnya dan Terma dan Syarat ini hendaklah ditafsirkan sebagai apa-apa peruntukan yang menyalahi undang-undang atau tidak sah tidak pernah terdiri sebahagian daripada Terma dan Syarat ini dan peruntukan selebihnya Terma dan Syarat ini hendaklah kekal dalam kuat kuasa penuh dan tenaga dan tidak akan terjejas oleh peruntukan yang menyalahi undang-undang atau tidak sah atau pemutusan daripada Terma dan Syarat ini.