Client's Charter

 

Client's Charter


[ About Us < Client's Charter ]

Piagam Pelanggan Kementerian Kerajaan Tempatan

 1. Permohonan  Pelan  Bangunan   yang  lengkap   akan  diproses  dan  dikemukakan
  kepada  agensi luar/seksyen  dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh (14 hari) bekerja.
 2. Pelan  Bangunan  dibawa ke Mesyuarat  Jawatankuasa  Majlis dalam tempoh  tidak
  melebihi  empat  belas  (14) hari bekerja  selepas  mendapat  kelulusan  dari semua agensi yang berkaitan untuk kelulusan.
 3. ”Occupation permit“  hendaklah dikeluarkan dalam tempoh (2) hari bekerja.
 4. 100% jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dilaksanakan dalam tahun semasa.
 5. Merancang  program dam aktiviti perpustakaan  secara  tahunan  dan dilaksanakan dalam tahun semasa.
 6. Mengambil  tindakan  susulan  dalam  tempoh  tiga |3) hari bekerja  ke  atas  setiap kesalahan pelanggaran undang-undang.
 7. Melaksanakan program pembangunan  komuniti bersama penduduk/badan bukan
  kerajaan  mengikut jadual yang dirancang dan dilaksanakan  lapan puluh lima (85)
  dalam tahun semasa.
 8. Sampah   domestik   dikutip   sekurang-kurangnya   dua   (2)   kali   seminggu   dan mengikut jadual yang ditetapkan oleh Majlis.
 9. Permohonan lesen yang lengkap diproses dan diluluskan dalam tempoh Sembilan puluh (90) hari bekerja.
 10. Semua bil cukai taksiran dihantar satu (1 bulan) sebelum tarikh akhir pembayaran   
  yang diwartakan.
 11. Memberi  respon kepada pengadu dalam tempoh  24 jam dan status pelaksanaan
  tindakan ke atas aduan tidak melebihi  tiga (3) hari bekerja dari tarikh akhir aduan    diterima.